ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN “THIJSEN RENTAL”

Artikel 1. Algemeen en huurperiode

1.1. Deze verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op elke verhuuraanbieding uitgaande van en op elke verhuurovereenkomst aangegaan door Thijsen Autoparts Alken NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Meerdegatstraat 153a, 3570 Alken, en met ondernemingsnummer 0401.328.293, hierin genoemd “Thijsen Rental”.

1.2. De bestelling van de Huurder via de website van Thijsen Rental geldt als aanvaarding van deze algemene verhuurvoorwaarden van Thijsen Rental. Bijzondere van de verhuurvoorwaarden van Thijsen Rental afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Thijsen Rental aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene of bijzondere voorwaarden van de Huurder en/of derden als zulks schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen.

1.3. Deze verhuurvoorwaarden omvatten alle huurperiodes door de Huurder en eventuele verlengingen of vernieuwingen van de huur.

1.4. De huurperiode begint op de datum waarop de gehuurde goederen worden geïnstalleerd door Thijsen Rental en eindigt op de datum waarop de gehuurde goederen worden teruggebracht. Iedere huurperiode duurt minimaal 4 dagen. Voor gehuurde goederen die nà de bestelde huurperiode worden teruggebracht, wordt per gestarte kalenderdag vertraging een bedrag ten belope van 1/5de van een weekhuur voor de gehuurde goederen als bijkomende huur in rekening gebracht. Wanneer de gehuurde goederen vroeger dan de bestelde huurperiode worden teruggebracht, blijft de afgesproken huurprijs geldend en is er geen teruggave of korting.

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen op de website van Thijsen Rental zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2. Pas na ontvangst van de te betalen huurprijs (cash, overschrijving, elektronisch via website) voor de gehuurde goederen, in voorkomend geval vermeerderd met de waarborg (cash, overschrijving, dan wel een borgstelling door blokkering via kredietkaart) en de eventuele bijkomende Afkoop van Annulatie, Afkoop van Schade of diensten, zal de aanbieding als aanvaard beschouwd worden, met dien verstande dat door de Huurder via de website ingevoerde huren die zouden moeten geïnstalleerd worden binnen de eerstkomende 7 dagen na de bestelling enkel worden aanvaard onder voorbehoud van beschikbaarheid van de betreffende gehuurde goederen en dat bij onbeschikbaarheid de huur door Thijsen Rental kan geannuleerd worden zonder dat de Huurder recht heeft op een schadevergoeding.

2.3. Het voorwerp van de verhuurovereenkomst is beperkt tot hetgeen in de aanvaarding van de bestelling werd opgenomen. Indien de bestelde goederen op installatiedatum niet beschikbaar zijn voor om het even welke reden, zal Thijsen Rental voor een correct alternatief zorgen zonder dat de Huurder recht heeft op een schadevergoeding of prijsvermindering.

Artikel 3. Prijzen en betaling

3.1. Prijzen worden opgegeven in euro en zijn steeds inclusief B.T.W. De huurprijzen zijn gebaseerd op de bestelde huurperiode.

3.2. De volledige betaling van de prijs voor de gehuurde goederen, in voorkomend geval vermeerderd met de waarborg dan wel een borgstelling door blokkering via kredietkaart en de eventuele bijkomende Afkoop van Annulatie, Afkoop van Schade of diensten, dienen te gebeuren op het ogenblik van de bestelling.

3.3. Indien de Huurder een bijkomende betaling dient te verrichten (bvb. als de waarborg onvoldoende is in geval van een grotere schade), zal de Huurder deze bijkomende betaling onmiddellijk voldoen.

3.4. Indien een factuur van Thijsen Rental op vervaldag onbetaald blijft, zal Thijsen Rental in eerste instantie kosteloos een eerste betalingsherinnering sturen, zonder bijkomende kosten of interesten. De Huurder heeft vervolgens 14 kalenderdagen de tijd om te betalen. Deze termijn van 14 kalenderdagen begint te lopen op de derde werkdag na de verzending van de betalingsherinnering of, indien de betalingsherinnering elektronisch wordt verstuurd, vanaf de dag na de verzending.

3.5. Indien de Huurder na de 14 kalenderdagen vermeld in artikel 3.4. (nog) niet betaalde, zal de Huurder nalatigheidsinteresten dienen te betalen vanaf de kalenderdag die volgt op de dag van de eerste betalingsherinnering en dit à rato van de op dat ogenblik geldende wettelijke intrestvoet, vermeerderd met 8 procentpunten (voor het tweede semester van 2023 bedraagt deze 12%), tevens te vermeerderen met een forfaitaire schadevergoeding, als volgt berekend:

  • openstaand saldo tot 150 euro: 20 euro;
  • openstaand saldo tussen 150,01 euro en 500 EUR: 30 euro + 10% van het verschuldigde factuurbedrag op de schijf tussen 150,01 euro en 500 euro;
  • openstaand saldo vanaf 500,01 euro: 65 euro + 5% van het verschuldigde factuurbedrag op de schijf boven 500,01 euro met een maximum van 2.000 euro.

Artikel 4. Annuleren en Afkoop van Annulatie – Retourbeleid

4.1. Iedere annulatie moet door de Huurder gebeuren door het verzenden van een e-mail (bewijslast van verzending ligt bij de Huurder) naar het volgende e-mail adres: rental@thijsen.be.

4.2. Indien de Huurder de bestelling annuleert tot 10 werkdagen voor de startdatum van de huur wordt er een administratieve kost aangerekend van 50 euro.

4.3. Indien de Huurder de bestelling annuleert tussen de 10e en de 5e werkdag voor de startdatum van de huur wordt er een kost aangerekend die 50% van de totale huurkost (exclusief de Afkoop van Schade en exclusief de schoonmaakkost, dewelke in zulk geval terugbetaald worden).

4.4. Indien de Huurder de bestelling annuleert tijdens de laatste 5 werkdagen voor de startdatum van de huur wordt de volledige huurkost aangerekend (exclusief de Afkoop van Schade en exclusief de schoonmaakkost, dewelke in zulk geval terugbetaald worden).

4.5. Alle bovenvermelde kosten worden ingehouden van het aan de Huurder terug te betalen bedrag. De terugbetaling gebeurt binnen de 10 werkdagen na de ontvangst van de annulatie door de Huurder.

4.6. Indien de Huurder bij bestelling gekozen heeft voor de Afkoop van Annulatie, dan kan de Huurder op ieder ogenblik voor de startdatum van de huur annuleren, wordt enkel het bedrag van de Afkoop van Annulatie aangerekend bij terugbetaling en wordt het saldo volledig terugbetaald binnen de hierboven vermelde termijn.

Artikel 5. Installatie, gebruik en teruggave

5.1. Montage en demontage is inbegrepen in de huurprijs en wordt steeds door de experts van Thijsen Rental gedaan. Indien de Huurder wenst eigen materiaal te laten installeren door Thijsen Rental (bvb. de Huurder heeft een eigen dakkoffer, maar huurt dakdragers bij Thijsen Rental) draagt de Huurder volledig de verantwoordelijkheid voor de eigen goederen. In zulk geval mag de Huurder de eigen dakkoffer enkel en alleen Thule goedgekeurde koffersbevestigingsklemmen gebruiken. Thijsen Rental kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade aan de goederen van de Huurder. Daarnaast zal een toeslag van 20 euro gevraagd worden voor het installeren van het eigen materiaal van de Huurder.

5.2. De gehuurde goederen wordt verhuurd in goed werkende staat en moet in dezelfde staat worden teruggebracht. Voor het vertrek gebeurt er controle door Thijsen Rental en de Huurder. Het risico gaat over op de Huurder na diens vertrek volgende op de montage.

5.3. Alle gehuurde goederen dienen in dezelfde gereinigde staat terug te keren, zoals deze geleverd worden. Indien dit niet gebeurt, wordt een som van 12,5 euro aangerekend. De Huurder kan ook kiezen om deze reiniging door Thijsen Rental te laten uitvoeren en reeds op voorhand aan te duiden (aan een tarief van 10 euro), waarbij deze meteen mee in de bestelling geplaatst wordt en betaald.

5.4. Zowel de dakdrager, fietsdrager als de dakkoffer/trekhaakkoffer zijn vergezeld van 1 sleutel tijdens de huurperiode. De Huurder dient de dakkoffer/trekhaakkoffer steeds af te sluiten en fietsen op de fietsdragers steeds beveiligd vast te maken: Thijsen Rental is in geen enkel geval aansprakelijk bij verlies of diefstal uit de dakkoffer/trekhaakkoffer of van fietsen van de fietsdragers.

5.5. De gehuurde goederen mogen alleen worden gebruikt voor het beoogde doel en als een voorzichtig en redelijk persoon, geplaatst in dezelfde omstandigheden, conform de gebruikershandleiding van de producent (te vinden op de website van de producent).

5.6. Thijsen Rental adviseert een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur voor een auto met dakkoffer/trekhaakkoffer of fietsdrager, ook indien de wettelijk toegestane snelheid hoger ligt (bvb. in Duitsland).

5.7. De dakkoffer en/of dakdragers mogen tijdens de huurperiode niet worden verwijderd/verplaatst. De trekhaakkoffers of fietsdragers mogen wel verwijderd worden, gelieve bij de montage duidelijke instructies te vragen over de werking en (de)-montage.

Artikel 6. Beschadigingen, diefstal, waarborg of Afkoop van Schade

6.1. Indien gehuurde goederen beschadigd worden teruggebracht en de Huurder geen Afkoop van Schade bij Thijsen Rental heeft afgesloten (enkel voor dakkoffers/trekhaakkoffers en fietsdragers), is de Huurder een schadevergoeding verschuldigd aan Thijsen Rental conform onderstaande berekeningen. De Huurder dient de beschadigde goederen aan Thijsen Rental terug te geven, tenzij in geval van betaling van 100% van de nieuwwaarde min de betaalde huurprijs (bij total loss, gaten of grote scheuren), in welk geval de Huurder de beschadigde goederen mag behouden.

6.2. Indien de Huurder een Afkoop van Schade bij Thijsen Rental heeft afgesloten, is er geen schadevergoeding door de Huurder verschuldigd bij schade aan dakkoffers/trekhaakkoffers en fietsdragers, tenzij de beschadigingen moedwillig door de Huurder zijn aangebracht. Voor alle duidelijkheid, de dakdragers en de onderdelen hiervan, evenals het verlies van sleutels of het afbreken van sleutels in het slot vallen niet onder een eventuele Afkoop van Schade.

6.3. Indien de Huurder geen Afkoop van Schade bij Thijsen Rental heeft afgesloten, zal bij de bestelling een waarborg van 150 euro gevraagd worden (cash, overschrijving, dan wel geblokkeerd worden op de kredietkaart van de Huurder) voor eventuele beschadigingen aan de gehuurde goederen en andere verschuldigde kosten. Deze waarborg wordt terugbetaald of gedeblokkeerd bij teruggave van de gehuurde goederen, na controle op schade en reiniging, minus eventuele schade of verschuldigde kosten. De terugbetaling gebeurt binnen de 10 werkdagen na het terugbrengen van alle gehuurde goederen. Deze waarborg is geen limiet op de schade toegebracht aan of de waarde van de gehuurde goederen.

6.4. Schadeberekening aan gehuurde goederen:

  • Oppervlakkige krasschade: 10% nieuwwaarde;
  • Diepere krasschade (voelbaar): 20% nieuwwaarde;
  • Gaten door uitbraak popnagel aan deksel: 30% nieuwwaarde;
  • Barsten, kleine scheuren (kleiner dan creditcard): 50% nieuwwaarde;
  • Total loss, gaten of grote scheuren (groter dan creditcard): 100% nieuwwaarde min de betaalde huurprijs (exclusief eventuele Afkoop van Annulatie) min de schoonmaakkost (indien reeds betaald, in geval van een koffer);
  • Onderdelen van dakdragers verloren of kapot (zelfs in geval van Afkoop van Schade): vervangingsprijs volgens officiële prijslijst van Thule.

6.5. Indien gehuurde goederen niet worden teruggebracht (omwille van diefstal of om het even welke andere reden), ongeacht of de Huurder een “Afkoop van Schade” bij Thijsen Rental heeft afgesloten of niet, is de Huurder een schadevergoeding verschuldigd ten belope van 100% van de nieuwwaarde van de niet terug gebrachte goederen min de betaalde huurprijs ervoor (exclusief eventuele Afkoop van Annulatie en exclusief het eventuele bedrag voor Afkoop van Schade) min de schoonmaakkost (indien reeds betaald, in geval van een koffer).

6.6. Voor iedere verloren sleutel wordt 15 euro aangerekend. Voor een sleutel afgebroken in het slot wordt de werkelijke reparatiekost aangerekend (zelfs in geval van Afkoop van Schade): in sommige gevallen dient het slot uitgeboord te worden en kan de schade oplopen tot 150 euro.

Artikel 7. Eigendom

7.1. De gehuurde goederen blijven eigendom van Thijsen Rental. Indien gewenst, kan de Huurder de gehuurde goederen na de verhuring aankopen aan op dat ogenblik overeen te komen voorwaarden.

Artikel 8. Verzekering, aansprakelijkheid en overmacht

8.1. De Huurder is verantwoordelijk voor het afsluiten van de nodige verzekeringen voor het gehuurde materiaal en het gebruik ervan tijdens de huurperiode. De Huurder gaat ermee akkoord Thijsen Rental te vrijwaren voor alle vorderingen, schade, verliezen of uitgaven die het gevolg zijn van het gebruik of de bediening van het materiaal door de Huurder of zijn aangestelden.

8.2. Thijsen Rental is niet aansprakelijk voor enige menselijke schade, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van de gehuurde goederen. Thijsen Rental is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van overmacht en/of fouten en/of nalatigheden van de Huurder en zijn aangestelden (o.a. verkeerd gebruik), of enige andere externe oorzaak. De aansprakelijkheid van Thijsen Rental is steeds beperkt is tot het bedrag van de betreffende huurfactuur, exclusief B.T.W., zonder rekening te houden met de oorzaak en de omvang van de schade. Thijsen Rental kan onder geen enkel beding verantwoordelijk/aansprakelijk gesteld worden voor eventuele diefstallen.

Artikel 9. Algemene Bepalingen, toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

9.1. Indien één of meer van de bepalingen die niet de essentie van deze verhuurvoorwaarden aanbelangen nietig worden verklaard, dan zal dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aantasten. De rechtbank zal het beding dan kunnen matigen en een nieuwe bepaling vaststellen die zo dicht mogelijk het economische effect van de ongeldig verklaarde bepaling benadert.

9.2. De verhuur onder deze verhuurvoorwaarden wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van haar beginselen inzake internationaal privaatrecht.

9.3. Voor alle geschillen voortvloeiende uit deze verhuurvoorwaarden zijn enkel de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Limburg bevoegd.