DISCLAIMER

 Gebruiksvoorwaarden – DISCLAIMER

ALGEMEEN

Deze website wordt beheerd door ons, Thijsen Autoparts HQ NV, met maatschappelijke zetel te 3800 Sint-Truiden, Luikersteenweg 278, ondernemingsnummer 0462.221.133 en Thijsen Autoparts Alken NV, met maatschappelijke zetel te 3570 Alken, Meerdegatstraat 153, ondernemingsnummer 0401.328.293 (hierin tezamen genoemd “Thijsen Autoparts”). Door Uzelf toegang te verschaffen tot deze website gaat U akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als U niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij U deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

Thijsen Autoparts behoudt zich sowieso het recht voor het gebruik van deze website en de onderliggende diensten en leveringen te ontzeggen aan om het even wie en voor om het even welke reden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van Thijsen Autoparts of haar licentiegevers. Het ongeoorloofd gebruik van de teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website is ten strengste verboden.

Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming dus, onder meer, verboden om:

een (kopie) van (een gedeelte van) de website en/of de daarop geplaatste merken, te gebruiken voor commerciële doeleinden; en

(een gedeelte van) de website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk (zoals bijvoorbeeld een papieren document, weblog of website van iemand anders).

INHOUD

Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Thijsen Autoparts garandeert niet dat de inhoud van de website steeds juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten.

DIENSTEN

De diensten en leveringen door Thijsen Autoparts worden verleend onder de vorm van een middelenverbintenis, geen resultaatsverbintenis. De diensten en leveringen van Thijsen Autoparts worden omschreven op de website en zijn onderhevig aan wijzigingen, annuleringen, toevoegingen, etc. dewelke op ieder ogenblik en voor om het even welke reden door Thijsen Autoparts kunnen worden doorgevoerd.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover wettelijk toegestaan sluit Thijsen Autoparts, inclusief de aan ons verbonden mandatarissen en werknemers, hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde site, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

handelingen door U verricht, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie;

de onmogelijkheid de website te gebruiken; en

het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is.

De aansprakelijkheid van Thijsen Autoparts is sowieso beperkt tot het hoogste bedrag van (i) 100 euro dan wel (ii) het bedrag van de onderliggende factuur.

Aan de site gekoppelde sites (gelinkte sites)

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat Thijsen Autoparts verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere sites inclusief de daarin opgenomen informatie en/of de diensten en/of producten die via deze sites aangeboden of verkocht worden.

Als er op de website wordt verwezen naar producten of diensten, is dat geen aanbod voor de verkoop of levering van dat product of die dienst.

Verstrekte informatie en materiaal

Indien u informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, gaat U ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal a) geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden, en b) niet anderzins onrechtmatig is jegens derden.

Privacy en Cookies

Door het gebruik van deze website gaat U akkoord met de Privacy en Cookies policies.

Contact

Indien u een vraag of klacht hebt over deze website, neem dan contact op met:

Thijsen Autoparts HQ NV

De Heer Frederik Schoofs

Gedelegeerd Bestuurder

Luikersteenweg 278

3800 Sint-Truiden

Website: www.thijsen.be

Contact: info@thijsen.be of +32 11 68 15 66

WIJZIGINGEN IN VOORWAARDEN

Wij kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen door de bijgewerkte versie van deze voorwaarden op de Thijsen Autoparts website te plaatsen. Wij raden U aan deze voorwaarden regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de manier waarop we de website aanbieden.

TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTBANKEN

Deze voorwaarden en hun uitvoering worden beheerst door, en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht, met uitsluiting van haar bepalingen inzake internationaal privaatrecht. Alle geschillen betreffende de geldigheid, de uitlegging of de uitvoering van deze voorwaarden worden exclusief voorgelegd aan en beoordeeld door de Rechtbanken te Limburg, België.