PRIVACY POLICY

 Thijsen Autoparts HQ NV, met maatschappelijke zetel te 3800 Sint-Truiden, Luikersteenweg 278, ondernemingsnummer 0462.221.133 en Thijsen Autoparts Alken NV, met maatschappelijke zetel te 3570 Alken, Meerdegatstraat 153, ondernemingsnummer 0401.328.293 (hierin tezamen genoemd “Thijsen Autoparts”) neemt uw privacy ter harte en treft dan ook alle passende maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG” of “GDPR”). Dit privacybeleid (hierna “Privacybeleid”) is van toepassing op alle diensten, leveringen en websites en (hierna tezamen “Diensten”) die worden aangeboden door Thijsen Autoparts.

1. Welke diensten bieden wij aan?

Thijsen Autoparts biedt diverse Diensten aan inzake de verkoop van auto onderdelen en verbonden activiteiten, waarbij we uw persoonsgegevens kunnen gebruiken om u te informeren en/of om meer betrokkenheid bij u te creëren. Wij willen u beter leren kennen en de door u gekozen Diensten afstemmen op uw persoonlijke voorkeuren. Deze Diensten omvatten uitnodigingen aan uw adres, alsook het verwerken en het delen van uw persoonsgegevens zoals in dit Privacybeleid verder omschreven.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we?

Wanneer u ons een e-mail stuurt, onze websites bezoekt, u inschrijft op een nieuwsbrief of ons op een andere wijze persoonsgegevens over uzelf bezorgt, verzamelen en verwerken we mogelijk volgende persoonsgegevens : voornaam, naam, adres, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres en varia gegevens.

Thijsen Autoparts streeft er naar de Diensten die ze aanbiedt zo relevant mogelijk te maken voor u.

Op onze website gebruiken we ook cookies. Meer informatie hierover vindt u in onze Cookie Policy. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor doeleinden die in overeenstemming zijn met dit Privacybeleid en onze Cookie Policy.

3. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden:

Om de inhoud en de uitvoering van onze Diensten te verbeteren;

 • Voor onze administratie;
 • Voor direct marketingdoeleinden;
 • Om individuele voorkeuren te identificeren en de Diensten en uitnodigingen te personaliseren;
 • Om marktonderzoek te verrichten;
 • Om misbruik of fraude te voorkomen en op te sporen;
 • Ter naleving van wet- en regelgeving.

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons Privacybeleid. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze regels en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

4. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Leveranciers:
We werken samen met andere bedrijven, tussenpersonen of dienstverleners (“Leveranciers”) om bepaalde diensten namens ons uit te voeren of ons te helpen bij de levering van Diensten aan u en onze klanten. We gebruiken bijvoorbeeld Leveranciers om personeels-, marketing-, communicatie-, infrastructuur-, financiële en IT-diensten te leveren, om onze service te personaliseren en optimaliseren, onze administratie te voeren, klantenservice te leveren, schulden in te vorderen, gegevens te analyseren en verbeteren. Het is mogelijk dat deze Leveranciers bij het verlenen van dergelijke diensten toegang krijgen tot uw persoonsgegevens of andere informatie. Wij sluiten verwerkersovereenkomsten met deze Leveranciers af zodat Uw persoonsgegevens ook in deze verhouding beschermd zijn.

Groepsvennootschappen:
Thijsen Autoparts maakt deel uit van BAD (“Belgian Autoparts Distribution”) groep. We kunnen uw persoonsgegevens delen met onze moeder- en dochtervennootschappen, bedrijven onder gemeenschappelijk beheer, en andere met Thijsen Autoparts verbonden en/of geassocieerde entiteiten, waarbij al deze entiteiten zich zullen houden aan dit Privacybeleid.

Herstructurering:
We behouden ons het recht voor om in verband met welke reorganisatie, herstructurering, fusie, verkoop of andere overdracht van bedrijfsmiddelen dan ook gegevens over te dragen, inclusief persoonsgegevens, mits de ontvangende partij ermee instemt om uw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig ons Privacybeleid.

Andere:
Het is ook mogelijk dat wij persoonsgegevens delen of doorgeven, inclusief de inhoud van uw communicaties:

Om te voldoen aan de wet of te reageren op een juridische procedure of wettelijke verzoeken, met inbegrip van rechtshandhaving en overheidsinstanties;

 • Om fraude en technische beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken; of
 • Om de rechten van Thijsen Autoparts te beschermen, waaronder de handhaving van onze Gebruiksvoorwaarden.

Thijsen Autoparts zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming.

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

In principe bewaart Thijsen Autoparts Uw persoonsgegevens gedurende de commerciële relatie en voor een daaropvolgende termijn van 5 jaar.

6. Wat zijn uw rechten?

U hebt de volgende rechten, na schriftelijke aanvraag op privacy@thijsen.be.

Recht op informatie;

 • Recht op inzage;
 • Recht op correctie;
 • Recht van verzet;
 • Recht om vergeten te worden;
 • Recht op portabiliteit en datamigratie.

Daarenboven zullen wij u een waarschuwen indien persoonsgegevens gehackt zijn of er een mogelijk datalek is.

7. Algemeen

Informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan u bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (www.dataprotectionauthority.be).

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om het verlies, onrechtmatige verwerking of de wijziging te voorkomen van informatie die wij van u ontvangen.

Als u wenst te reageren op een van de hiervoor beschreven handelingen, kunt u ons contacteren per brief op het adres vermeld bovenaan dit Privacybeleid, of per e-mail (privacy@thijsen.be).

Google Analytics

Wij maken ook gebruik van diensten van derden zoals Google Analytics om informatie over bezoekers van onze website te verzamelen. Deze informatie wordt geaggregeerd om het aantal bezoeken, de gemiddelde bezoekduur, de bekeken pagina’s enz. te bepalen. Wij gebruiken deze informatie om het gebruik van de website te meten en om de inhoud en de waarde van onze website te verbeteren. Meer informatie over de manier waarop Google uw informatie verwerkt vindt u op – [https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=nl]. Als u Google Analytics in uw browser wilt uitschakelen, volg dan Google analytics opt out instructies.

Verwijdering van cookies en meer informatie over cookies

Sommige cookies worden verwijderd wanneer u uw browser sluit (sessiecookies). Andere blijven op uw toestel staan tot ze verstrijken of tot u ze verwijdert uit de cache (permanente cookies of tracking code) en zorgen ervoor dat wij dingen over u onthouden wanneer u onze website opnieuw bezoekt.

Als u cookies wilt verwijderen die al op uw computer staan, raadpleeg dan de hulp- en ondersteuningsfunctie van uw internetbrowser waar u instructies vindt om het bestand of de folder te vinden waar cookies worden opgeslagen. Bij de meeste browsers reikt de hulpfunctie in de werkbalk ook informatie aan over hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies aanvaardt, wat u moet doen opdat uw browser u meldt wanneer u een nieuwe cookie ontvangt of hoe u cookies volledig kunt uitschakelen. Hou er rekening mee dat als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen sommige gepersonaliseerde diensten mogelijk niet meer beschikbaar zijn.

Door onze cookies te verwijderen of toekomstige cookies uit te schakelen is het mogelijk dat bepaalde delen of functies van onze website niet toegankelijk zijn.

Meer informatie over cookies vindt u op www.allaboutcookies.org, of surf naar www.youronlinechoices.eu waar behavioral advertising en onlineprivacy worden toegelicht.